Logo Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur
geïntegreerd werken
De samenleving wordt steeds complexer en opgaven gaan steeds meer om de verbinding met allerlei aspecten van deze complexiteit. Dit betekent dat binnen planprocessen steeds meer partijen betrokken zijn. Om tot een plan te komen dat rekening houdt met de belangen en wensen van al deze betrokkenen is het noodzakelijk om deze verschillende werelden bij elkaar te brengen. Dit vraagt om gežntegreerd denken en werken.

Dit betekent dat we gedurende het hele planproces een open dialoog voeren met beheerders, technici en beleidsmakers. In plaats van eerst een ontwerp te maken en dan te kijken naar detaillering en beheer, worden techniek, uitvoerbaarheid en beheer uitgangspunten voor het ontwerp binnen onze werkwijze. Een project start bij het zorgvuldig verzamelen van gebiedskennis. Deze informatie met betrekking tot het landschap, beelden, wensen en belangen van de partijen waarderen we in onderlinge samenhang, maken we zichtbaar en communiceerbaar en leidt zodoende tot een gedragen plan.

Ervaring met geïntegreerd werken is ondermeer opgedaan binnen het kennisproject Hollandse Waterstad Gouda. Binnen dit project is met een breed consortium, bestaande uit Ykema T+L, Gemeente Gouda, het hoogheemraadschap van Rijnland, Nok-n, Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, de historische vereniging Die Gouwe en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gewerkt aan plannen voor het herstel en beleefbaar maken van het historische watersysteem in Gouda. Binnen dit project zijn de werelden van waterbeheer, cultuurhistorie en toerisme bij elkaar gebracht door samen te werken. Een goed voorbeeld is een binnen dit project uitgevoerde technische en financiŽle haalbaarheidstudie voor het herstellen van het historisch watersysteem, waarvan Kees Ykema projectleider was. Door met een multidisciplinair team, bestaande uit vertegenwoordigers van de consortiumleden en aangevuld met technische en juridische kennis, de knelpunten in het veld te bekijken en op waarde te schatten, was het mogelijk om in één week de haalbaarheidsstudie uit te voeren en te presenteren aan de verschillende bestuurders van de gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland.