Logo Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur
communicatie en participatie
De sociale verhoudingen zijn de afgelopen jaren in sneltreinvaart veranderd. Burgers worden steeds mondiger. Ze halen de relevante informatie van internet, weten zich beter te organiseren in allerlei netwerken en eisen hun stem op binnen planprocessen. Waar draagvlak nodig is voor projecten die leiden tot veranderingen in het (stedelijk) landschap is het goed te anticiperen op deze ontwikkelingen. Binnen het kennisproject WaterTekens hebben we gewerkt aan een methode die organisaties, overheden en instellingen in staat stelt om op heldere wijze te communiceren binnen planprocessen. Door belanghebbenden volwaardig te laten participeren in het planproces krijgen zij het gevoel onderdeel uit te maken van dit proces en dragen zij waardevolle gebiedskennis aan.

Om inzicht te krijgen in hoe belanghebbenden het plangebied ervaren en welke wensen er leven, houden we in een vroeg stadium van het proces interviews. Hierin krijgen geïnterviewden de ruimte om te vertellen hoe zij het gebied nu beleven en gebruiken, hoe zij vinden dat het gebied verbeterd kan worden en welke rol zij voor zich zelf zien in het voorhanden planproces. Door van al deze interviews een verzamelverslag te maken en de uitkomsten van de interviews te presenteren aan alle geïnterviewden in een plenaire sessie zien mensen dat hun stem gehoord wordt. Bovendien kunnen zij op deze wijze kennis nemen van de beleving en belangen van andere partijen, wat leidt tot een wederzijds begrip. Dit vergroot het draagvlak voor het planproces. Hiernaast ontsluiten de interviews een enorme schat aan gebiedskennis, die als onderdeel van het programma wordt opgenomen. Deze gebiedskennis verrijkt het plan doordat het inzicht biedt in hoe mensen het gebied gebruiken en wat de sterke en zwakke punten zijn.